طراحی سه بعدی

مرکز سه بعدی پارس ارائه دهنده خدمات سه بعدی از جمله طراحی سه بعدی و پرینت سه بعدی است .

  • ترالی حمل غذا و نوشیدنی

    ترالی حمل غذا و نوشیدنی دارای چهار ستون ، سه سینی و دو سطل در اطراف و چهار چرخ است که قابلیت جدا شدن از یکدیگر و مونتاژ شدن مجدد را دارد .

  • طراحی ترالی نظافتی

    ترالی نظافتی دارای چهار ستون ، محل نصب کیسه و چهار چرخ است که قابلیت جدا شدن از یکدیگر و مونتاژ شدن مجدد را دارد .

  • طراحی ترالی حمل غذا

    ترالی حمل غذا دارای چهار ستون ، سه سینی ، دو دسته و چهار چرخ است که قابلیت جدا شدن از یکدیگر و مونتاژ شدن مجدد را دارد .